{ "error": false, "poets": [ { "title": "अस्तित्व", "image" :"http://192.168.0.110/api/images/poets/1.png", "likes": "101", "type": "Poem", "description": "माझ्या अवतीभवती रोज खूप काही घडत असतं,\nतुझा सहवास मात्र मनात घर करून रहातो...\n\nतुझ्याशी जेंव्हा मी बोलतो, तेंव्हा मला बोलल्यासारखं वाटतं...\nतुझा नाजूक आवाज ऐकून, अंग शहारल्या सारखं होतं...\nएरवी माझं आयुष्य जणू, शांत आणि बंदिस्त असतं...\n\nमाझी नजर जेंव्हा तुझ्या नजरेशी भिडते,\nहृदयाची धडधड, अचानकच वाढते,\nतू जवळ नसलीस की तुला भेटावसं वाटतं...\nतू जवळ आलीस की उगीचच उठून जावसं वाटतं...\n\nतुझं बोलणं, तुझं वागणं, मला विचार करायला लावतं,", "createdOn": "2018-05-25T08:25:13.769Z" }, { "title": "अस्तित्व", "image" :"http://192.168.0.110/api/images/poets/1.png", "likes": "101", "type": "Poem", "description": "माझ्या अवतीभवती रोज खूप काही घडत असतं,\nतुझा सहवास मात्र मनात घर करून रहातो...\n\nतुझ्याशी जेंव्हा मी बोलतो, तेंव्हा मला बोलल्यासारखं वाटतं...\nतुझा नाजूक आवाज ऐकून, अंग शहारल्या सारखं होतं...\nएरवी माझं आयुष्य जणू, शांत आणि बंदिस्त असतं...\n\nमाझी नजर जेंव्हा तुझ्या नजरेशी भिडते,\nहृदयाची धडधड, अचानकच वाढते,\nतू जवळ नसलीस की तुला भेटावसं वाटतं...\nतू जवळ आलीस की उगीचच उठून जावसं वाटतं...\n\nतुझं बोलणं, तुझं वागणं, मला विचार करायला लावतं,", "createdOn": "2018-05-25T08:25:13.769Z" }, { "title": "अस्तित्व", "image": "http://www.imageswallpaper.in/wp-content/uploads/2017/04/Raksha-Bandhan-Images-4-125x125.jpg", "likes": "11", "type": "Short story", "description": "माझ्या अवतीभवती रोज खूप काही घडत असतं, तुझा सहवास मात्र मनात घर करून रहातो... तुझ्याशी जेंव्हा मी बोलतो, तेंव्हा मला बोलल्यासारखं वाटतं... तुझा नाजूक आवाज ऐकून, अंग शहारल्या सारखं होतं... एरवी माझं आयुष्य जणू, शांत आणि बंदिस्त असतं...असतं...", "createdOn": "2018-05-25T08:25:13.769Z" }, { "title": "अस्तित्व", "image": "http://www.imageswallpaper.in/wp-content/uploads/2017/04/Raksha-Bandhan-Images-4-125x125.jpg", "likes": "11", "type": "Short story", "description": "माझ्या अवतीभवती रोज खूप काही घडत असतं, तुझा सहवास मात्र मनात घर करून रहातो... तुझ्याशी जेंव्हा मी बोलतो, तेंव्हा मला बोलल्यासारखं वाटतं... तुझा नाजूक आवाज ऐकून, अंग शहारल्या सारखं होतं... एरवी माझं आयुष्य जणू, शांत आणि बंदिस्त असतं...असतं...", "createdOn": "2018-05-25T08:25:13.769Z" } ] }